Fellowes logo and banner


Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE PAGINA'S VAN DEZE WEBSITE BEKIJKT OF GEBRUIKT. Als u deze website gebruikt, betekent dit dat u de onderstaande voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van deze website als u deze voorwaarden niet accepteert. Fellowes kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden door deze tekst aan te passen, en als u de website na zo'n wijziging weer gebruikt, geeft u daarmee aan dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert. Controleer regelmatig of het beleid is gewijzigd.

Deze website is een gratis service van Fellowes Brands ("Fellowes," "wij," of "ons"). Vragen over deze website of het gebruik daarvan kunnen worden gericht aan het adres dat onderaan deze voorwaarden staat vermeld.

Om deze website te kunnen bekijken en gebruiken mag u tijdelijk een kopie van het materiaal op deze website downloaden naar één enkele computer, uitsluitend voor PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op een andere plek op deze website, is opnieuw distribueren, doorsturen, heruitgave of commerciële exploitatie van de inhoud van deze website uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Fellowes en enige andere auteursrechthouder van wie wij een licentie hebben. Een verzoek tot toestemming hiervoor kan worden gestuurd naar cs-benelux@fellowes.com. Alle rechten voorbehouden die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend. Het downloaden van welke informatie, inhoud of afbeeldingen dan ook van deze website betekent geen overdracht aan u van enig recht of eigendom van zulke informatie, inhoud of afbeeldingen, en zulke informatie, inhoud of afbeeldingen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U mag geen enkel onderdeel van deze site op een mirror site plaatsen of archiveren of enig materiaal van deze site op een server of computer zetten zonder schriftelijke toestemming van Fellowes.

Inhoud en links

Deze website bevat links naar websites van derden, die onder volledige verantwoordelijkheid vallen van die onafhankelijke derde partijen, en gebruik van daarvan is volledig voor eigen risico. Fellowes heeft geen controle over de inhoud of het beleid van deze websites van derde partijen en we zijn niet verantwoordelijk voor (en onder geen omstandigheden aansprakelijk voor) de inhoud, juistheid of betrouwbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen op onze website. Mensen die ervoor kiezen om vanuit deze website naar andere informatie te gaan (waaronder de informatie die via een link wordt verkregen), zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of die informatie in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet.

Als u naar deze website wilt linken, neem dan contact op met cs-benelux@fellowes.com voordat u die link aanmaakt, zodat we de site eerst kunnen bekijken. Fellowes verbiedt ongeautoriseerd gebruik van zijn logo's, handelsmerken of andere grafische weergaven om links te creëren. Tekstlinks zijn na goedkeuring toegestaan.

Gebruikersbijdragen

Fellowes ontvangt graag reacties van zijn klanten, maar we accepteren en overwegen geen van de creatieve ideeën, suggesties of ander materiaal in relatie tot producten, diensten of marketing, tenzij we daar zelf uitdrukkelijk om hebben gevraagd. Stuur ons daarom geen origineel creatief materiaal zoals productideeën of suggesties. Alles wat u onthult of ons aanbiedt middels of via deze website ("Openbaarmakingen"), waaronder e-mails aan Fellowes of bijdragen op interactieve gedeelten van deze website, wordt beoordeeld en blijft in eigendom van Fellowes. Deze openbaarmakingen worden GEDAAN OP EEN NIET-VERTROUWELIJKE BASIS met geen verplichting van onze zijde om zulke informatie geheim te houden. Het staat Fellowes vrij om deze openbaarmakingen te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de publicatie of ontwikkeling, fabricage en marketing van producten met behulp van die informatie. Bij deze ONTSLAAT u Fellowes van alle wettelijke aansprakelijkheid in verband met gebruik, aanpassing, verkoop of onthulling van elke Openbaarmaking. Door een Openbaarmaking te uploaden of anderszins aan te leveren aan deze website of Fellowes, geeft u Fellowes bij deze, voor zover u enige rechten heeft, het onbeperkte, eeuwige recht om zo'n Openbaarmaking opnieuw te gebruiken, te distribueren, aan te passen en er afgeleide werken van te creëren, voor welk doel dan ook en in alle media, zonder vergoeding, en u garandeert dat u afziet van alle "morele rechten" op geüpload materiaal.

Privacy

Zie Privacybeleid voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens die via deze website zijn verkregen. Ondanks de verklaringen omtrent privacy behoudt Fellowes zich het recht voor om zonder kennisgeving aan u de in zijn bezit zijnde informatie vrij te geven indien dat wettelijk is vereist of we te goeder trouw geloven dat een dergelijk actie nodig is om aan de wet te gehoorzamen, onze rechten of eigendommen te beschermen of verdedigen, of in reactie op een noodsituatie.

Producten en diensten

Als u software downloadt van deze website, dan betekent dat niet dat die software vervolgens in uw eigendom is. Dat geldt evenmin voor bestanden, gegevens en afbeeldingen die zijn opgenomen in de software of hiermee samenhangen. U mag deze software alleen gebruiken in overeenstemming met de licentieovereenkomst die hoort bij de software of wordt getoond bij het downloaden van de software. Fellowes of de eigenaar is in het bezit van het auteursrecht van de software die beschikbaar is op deze website. Software mag niet worden gekopieerd, opnieuw gedistribueerd of op een server worden geplaatst voor verdere distributie. U mag de software niet verkopen, aanpassen, ontleden, uit elkaar halen of anderszins nabouwen.

Geen verklaring of garantie

Fellowes geeft geen verklaringen of garanties dat deze website vrij is van defecten, virussen of andere schadelijke componenten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies dat kan voortvloeien uit het hacken of infiltreren van deze website of Fellowes 'computersystemen. U HEBT DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR DIE WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET DEZE WEBSITE EN U GAAT ERMEE AKKOORD OM FELLOWES VRIJ TE STELLEN EN U VERBINDT ZICH NIET OM ONS AAN TE KLAGEN VOOR ENIGE CLAIMS GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF CLAIMS VOOR VERLOREN GEGEVENS, WERKVERTRAGINGEN OF WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN MATERIALEN OF INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

De pagina's van deze website bevatten mogelijk technische onnauwkeurigheden, verouderde informatie en/of typografische fouten. Voor zover toegestaan in de van toepassing zijnde wet, en met uitzondering van expliciete productgaranties die op deze website staan, WORDT DEZE WEBSITE AANGEBODEN "ZOALS HIJ IS." FELLOWES GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH EXPLICIET NOG IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID. EVENMIN GARANDEERT FELLOWES OP GEEN ENKELE MANIER DE KWALITEIT, DE INHOUD VAN GEGEVENS, DE ARTISTIEKE WAARDE OF WETTIGHEID VAN INFORMATIE, INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE MIDDELS DEZE WEBSITE WORDEN OVERGEDRAGEN, ONTVANGEN, GEKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT OF VERKREGEN. WE GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE GEEN FOUTEN BEVAT OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET KAN ZIJN DAT DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperkte aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER NALATIGHEID, IS FELLOWES AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF RESULTERENDE SCHADE OF GEDERFDE WINST TEN GEVOLGE VAN DE DISTRIBUTIE OF HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE INHOUD OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE ONTSTAAT. HET KAN ZIJN DAT DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF RESULTERENDE SCHADE NIET TOESTAAT, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING IS WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FELLOWES VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN BEROEP (OF DIT NU IN OPDRACHT, ALS ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS GEBEURDE) HET BEDRAG OVERSTIJGEN DAT U HEEFT BETAALD, INDIEN U IETS HEEFT BETAALD, VOOR HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE.

Jurisdictie en rechtskeuze

Fellowes beheert deze website vanuit zijn kantoren in de staat Illinois, Verenigde Staten. Tenzij anders aangegeven wordt het materiaal en de inhoud van deze website uitsluitend gepresenteerd voor het promoten van producten en diensten in Illinois en de Verenigde Staten van Amerika. De op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten die in uw land of regio niet worden bekendgemaakt of niet beschikbaar zijn.

We beweren niet dat de informatie, producten, programma's of diensten waarnaar op deze website wordt verwezen in uw land of regio legaal, beschikbaar of van toepassing zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, zonder inachtneming van eventuele tegenspraken in de wettelijke bepalingen. U en Fellowes stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Illinois in verband met actie die voortkomt uit of is gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden of het onderwerp daarvan. U en Fellowes wijzen alle argumenten ter verdediging wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie, woonplaats, incorrecte jurisdictie of “forum non conveniens” van de hand.

Handelsmerken en auteursrecht

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie op productafbeeldingen, grafische weergaven of ander intellectueel eigendom, inclusief rechten als handelsmerken of auteursrecht, van Fellowes of een derde partij, of dit nu komt door uitsluiting, implicatie of anderszins. Alle merken en namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij anders aangegeven, is Fellowes de eigenaar van alle handelsmerken en servicemerken op deze website, ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet. Alle geregistreerde handelsmerken zijn geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika (en andere toepasselijke rechtsgebieden).

Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt beoordeeld als onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar, dan wordt afstand genomen van de betreffende bepaling en blijven de overige bepalingen gewoon geldig en van kracht.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden representeren de gehele overeenkomst aangaande het gebruik van deze website en prevaleren over alle eerdere of contemporaine, conflicterende of aanvullende berichten. Op specifieke gebieden of pagina's van deze website kunnen extra of andere voorwaarden staan aangaande het gebruik van deze website of de rechten of verplichtingen van u of Fellowes. In het geval dat deze termen conflicteren met deze gebruiksvoorwaarden, zijn die specifieke termen leidend.

Ongeautoriseerde toegang, aanpassing of wijziging van welke informatie dan ook, of het belemmeren van de beschikbaarheid van of toegang tot deze website is strikt verboden. Fellowes behoudt zich alle beschikbare wettelijke rechten en rechtsmiddelen voor en deze vrijwaringsclausule mag op geen enkele wijze worden gezien als een beperking of verklaring van afstand van alle andere rechten die Fellowes heeft.

Tenzij anders aangegeven geldt voor alles op deze website © Copyright 2005-2018 Fellowes, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Contactinformatie

Fellowes Benelux 
Gesworenhoekseweg 3a
5047 TM Tilburg
Postbus 2058
5001 CB Tilburg
Tel klantenservice: +31 (0)13 4580 580
Fax klantenservice: +31 (0)13 4580 501

Email: cs-benelux@fellowes.com